ETAPA A

ETAPA A – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Dopravní a technická infrastruktura, která obsahuje tyto hlavní části:

  • Účelová, veřejně přístupná komunikace s asfaltovou úpravou povrchu, která bude po zkolaudování předána městu Slavkov.
  • Parkovací stání zůstanou ve vlastnictví investora stavby. Parkovací stání etapy A budou doplněna dalšími nutnými parkovacími stáními na ploše bytového domu v ETAPĚ C do požadovaného počtu.
  • Dešťová kanalizace včetně retence a vyústění trasy dešťové kanalizace do odvodňovacího rigolu odlehčovací dešťové kanalizace města Slavkova na parcele č. 2675/1. Tato dešťová kanalizace bude odvodňovat zpevněné plochy účelové komunikace, parkoviště, chodníky a střechy bytového domu. Na tuto kanalizaci bude přípojkami napojena dešťová kanalizace (ZTI) bytového domu. Tato stoková síť bude předána po výstavbě do vlastnictví města Slavkova.
  • Stoková síť splaškové kanalizace, na kterou budou napojeny přípojky splaškové kanalizace rodinných domů a bytového domu. Tato síť bude napojena na stávající kanalizační stoku DN 300 ve správě VaK Vyškov v ulici Slovanská. Napojení bude realizováno vložením nové revizní šachty do lomového místa kanalizační stoky DN 300. Nová stoková síť splaškové kanalizace bude po kolaudaci předána provozovateli VaK Vyškov.
  • Stávající vodovodní přípojka do areálu bude zrušena a zaslepena a provede se nový vodovodní řad v areálu, který bude napojen na stávající vodovodní řad v ulici Slovanská, který je ve správě VaK Vyškov. Na tento vodovodní řad se napojí přípojky vodovodu rodinných domů a bytového domu. Nová vodovodní síť bude po kolaudaci předána provozovateli VaK Vyškov.
  • Veřejné osvětlení zpevněných venkovních ploch areálu (účelová komunikace, parkoviště, chodníky) realizované, pomocí stožárových svítidel včetně kabelového napojení na stávající trasy veřejného osvětlení města Slavkova v ulici Slovanská. Toto veřejné osvětlení bude po dokončení a kolaudaci předáno do užívání městu Slavkov u Brna.
  • Zasíťování pozemku rozvody slaboproudu bylo předjednáno s firmou VIVO CONNECTION spol. s r.o. V rámci výstavby areálu budou zřízeny tímto investorem venkovní rozvody slaboproudého napojení v souběhu s kabelovými rozvody elektro NN. Tyto rozvody budou přivedeny na hranici pozemku RD a bytového domu a dále v rámci těchto objektů bude provedeno zatrubkování objektu pro další napojení těchto nemovitostí na datové, telefonní a internetové rozvody.
  • Zasíťování pozemku elektrickou energií. Tato část projektu bude řešena samostatně (samostatný projekt investor stavby Eon) v rámci distributora elektrické energie a tyto rozvody jsou řešeny v koordinačním výkresu stavby pouze orientačně s vymezením předpokládaných tras koridorů rozvodů elektrické energie (Dvě trafostanice a přívodní kabelové vedení VN a rozvodu NN pro napojení nových míst spotřeb v areálu).
  • Přípojka STL plynu a areálový NTL rozvod plynu

 

BILANCE PLOCH ETAPA A

Plocha stavebního pozemku parc. 2655/1 8515 m2
Plocha komunikací 1567 m2
Plocha chodníků 167 m2
Počet parkovacích stání 81 stání
Z toho stání pro imobilní osoby 6 stání

SOUČÁST ETAPY A

SO-01 Odstranění původních objektů a zařízení Souhlas odstraněním stavby č. 19/2018
SO-05.1 Přípojka plynoinstalace Povoleno územním rozhodnutím
SO-05.2 Venkovní plynoinstalace Povoleno územním rozhodnutím
SO-06.1 Prodloužení hlavního řádu vodovodu Součást vodoprávního povolení
SO-06.2 Přípojka vody Povoleno územním rozhodnutím
SO-07.1 Prodloužení hlavního řádu kanalizace Součást vodoprávního povolení
SO-07.2 Dešťová kanalizace s retenční nádrží Součást vodoprávního povolení
SO-07.3 Přípojka splaškové kanalizace Povoleno územním rozhodnutím
SO-07.4 Přípojka dešťové kanalizace Povoleno územním rozhodnutím
SO-08.1 Venkovní vedení elektro NN Samostatná akce investorem bude EoN
SO-08.2 Přípojky NN Samostatná akce investorem bude EoN
SO-09.1 Venkovní vedení veřejné osvětlení Povoleno územním rozhodnutím
SO-10.1 Venkovní vedení slaboproud Povoleno územním rozhodnutím
SO-11.1 Venkovní komunikace Vyžaduje povolení dopravního stavebního úřadu
SO-11.2 Chodníky Vyžaduje povolení dopravního stavebního úřadu
SO-11.3 Parkovací plochy Vyžaduje povolení stavebního úřadu